Izjava o zakonitosti poslovanja

IKEA SRBIJA DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), sa sedištem na adresi Astrid Lindgren 11, Beograd, PIB 104990791, Matični broj 20287608 (dalje u tekstu: Društvo) se obavezao da primenjuje najviše standarde etičkog, moralnog i zakonitog poslovnog ponašanja, kao i da poštuje zakone o zaštiti konkurencije koji štite slobodnu i otvorenu konkurenciju na tržištu.

Društvo se obavezalo da čuva načela etičkog ponašanja, sa fokusom na podsticanje integriteta kao jedne od njenih osnovnih vrednosti. Zaposleni se obavezuju da obelodane svaki eventualni sukob interesa, da se prema svima ponašaju na pošten način, da izbegavaju svaku nameru nemoralne ili kompromitujuće prakse, da se prilikom stupanja u kontakt sa svim osobama ponašaju sa poštovanjem i uvažavanjem, bez obzira na rasu, veru, pol, naciju, seksualno opredeljenje, majčinstvo, bračno ili porodično stanje, invalidnost ili godine starosti.

ZAKONITOST POSLOVANJA

Društvo je preuzelo obavezu da posluje zakonito i u skladu sa usaglašavanjem sa zakonskim okvirima. Zaposleni su dužni da u svojim svakodnevnim aktivnostima poštuju sve važeće zakone i smernice društva.

Posvećeni smo sprečavanju nastanka značajnih rizika:

  • potencijalni sukobi interesa
  • transakcije sa povezanim licima koje nisu transparentne ili nisu zaključene pod tržišnim uslovi-ma
  • čuvanje tajnosti podataka i poslovne tajne
  • neotvoreno i nepotpuno finansijsko izveštavanje, odnosno neotvorena i nepotpuna komunika-cija
  • kršenje poreskih propisa
  • korišćenje povlašćenih informacija i trgovanje na osnovu insajderskih informacija
  • pranje novca i finansiranje terorizma
  • nedovoljno poštovanje propisa o sprečavanju korupcije i prevare

Poslovna pravila i postupci Društva povremeno se razmatraju i revidiraju kako bi se obezbedila stalna usaglašenost sa važećim zakonskim i regulatornim okvirom.

TRANSPARENTNOST POSLOVANJA

Politika Društva je da sarađuje isključivo sa partnerima čije je poslovanje zakonito i punovažno i koji održavaju transparentan poslovni odnos.

Svi oblici mita i korupcije (davanje, nuđenje, primanje ili traženje) nezakoniti su i strogo zabranjeni. Društvo neće angažovati treće lice kao posrednika da omogući aktivne ili pasivne koruptivne prakse, neće vršiti nezvanična plaćanja. Naši zaposleni neće neposredno ili posredno vršiti radnje podmićivanja i korupcije radi sticanja koristi za sebe ili za neko drugo privatno ili javno lice ili državnog službenika, podmićivati, neposredno ili posredno, predstavnike poslovnih partnera u cilju sticanja povlašćenog tretmana ili koristi.

Društvo će stupati u poslovne odnose isključivo sa partnerima koji poštuju zakonske odredbe o sprečavanju korupcije; sami ne vrše i neće vršiti, neposredno ili posredno, nikakve koruptivne radnje radi sticanja koristi za neko privatno ili javno lice ili državnog službenika; neće podmićivati predstavnike Društva u cilju sticanja povlašćenog tretmana ili koristi.

Društvo se stara da njeni zaposleni razumeju i postupaju u skladu sa načelima etike, sukoba interesa, sprečavanja korupcije i uzbunjivanja, kao i da svi potencijalni slučajevi sukoba interesa budu obelodanjeni i na odgovarajući način rešeni. Svoje zaposlene, ali i poslovne partnere, podstičemo da prijave svaki etički ili ozbiljan problem koji primete, i tu svrhu primenjujemo Pravilnik o uzbunjivanju.

Zaposleni su obučeni da čuvaju zaštićene podatke Društva, poslovnu tajnu i sve osetljive podatke u vezi sa poslovanjem. Ti podaci se ne otkrivaju na tržištu, konkurentima, kupcima, dobavljačima, niti trećim licima, osim ako postoji zakonska obaveza otkrivanja.

Podacima o ličnosti i poslovnim podacima rukuje se sa dužnom pažnjom i oni se u celosti čuvaju u tajnosti, a zaštićeni su strogim bezbednosnim merama i pravilima.

Društvo, u skladu sa svojom u društveno odgovornom ulogom, može učestvovati u sponzorstvima i donacijama, ali neće podržavati političke stranke, ne upliće se u politička pitanja u državi i ne učestvuje u lobiranju u političke svrhe. Društvo NEĆE sponzorisati ili davati donacije društvima čije su delatnosti u sukobu sa vrednostima ili ciljevima Društva i/ili negativno utiču na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost, koja neposredno ili posredno promovišu nasilje ili terorizam ili koja učestvuju u radu političkih stranaka/kampanja ili ih na bilo koji način podržavaju.